logo

Privātuma politika

SIA Nataleks, zobārstniecības klinīkas “Dentavita” datu privātuma politika

1.    INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA 

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nataleks” (turpmāk – Klinīka), vienotās reģistrācijas Nr. 40003457109, juridiskā adrese: Ritīņu 7, Ikšķile, LV-5052, faktiska datu apstrādes adrese: Maskavas 283, Rīga, LV-10  , Latvija
1.2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: 
1.3. Sarakstes veidā: Maskavas 283, Rīga, LV-10 Latvija;    
1.4. E-pasta saziņas veidā: dentavitariga@dentavita.lv
1.5. Klīnikas kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir: pavilosta@yahoo.com

2. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – Datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus.                           

2.1.   Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
2.2.   Fiziskajām personām – Klīnikas pacientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
2.3.    Klīnikas apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
2.4.    Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Pacients sniedz personas datus (klātiene Klīnikā, papīra formātā vai telefoniski).
2.5.    Klīnika rūpējas par Pacientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Pacientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Ārstniecības likumu, Fizisko personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, MK noteikumiem – privātuma un datu apstrādes jomā. 


3. SAVĀ DARBĪBA KLĪNIKA:


3.1.    aizsargā Datu subjekta personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamajiem riskiem;
3.2.    informē un izskaidro kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kā tie tiks izmantoti;
3.3.    datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu;
3.4.    īsteno pasākumus savu darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu iestāšanās varbūtību;
3.5.    īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un to atstātās sekas.


4.    PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

Klīnika apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
4.1.    veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai:
4.2.    pacienta identificēšanai;
4.3.    pacienta pieraksta pie Klīnikas speciālistiem noformēšanai;
4.4.    pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
4.5.    atgādinājumiem pacientiem par paredzēto vizīti pie Klīnikas speciālistiem;
4.6.    medicīnisko izmeklējumu veikšanai;
4.7.    ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšanai;
4.8.    pacientu vai citu fizisko personu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
4.9.    norēķinu administrēšanai;
4.10.    parādu piedziņai;
4.11.    pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
4.12.    līguma ar pacientiem sagatavošanai un noslēgšanai;
4.13.    klīniskajai apmācībai atbilstoši valsts akreditētām izglītības programmām; 
4.14.    bakalaura, maģistra, rezidentu un doktora studiju programmu un rezidentūras programmas īstenošanai;
4.15.    zinātniskajam un pētnieciskajam darbam ārstniecības jomā un jaunu ārstniecības metožu un medicīnas tehnoloģiju ieviešanai;
4.16.   rezidentu apmācībai;
4.17.  klīnisko pētījumu veikšanai;
4.18.    datu apstrāde Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu uzskaites un veselības stāvokļa novērošanai;
4.19.    informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
4.20.    pacientu, Klīnikas darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai;
4.21.    informācijas Valsts vienotās medicīnas informācijas sistēmas (E – veselība) ievadei.                                                                                   

Klīnika apstrādā pacientu personas datus, balstoties uz šādu tiesisko pamatu:
4.22.    profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes noteikšanai, ārstēšanas nolūkos (Regulas 9. panta otrās daļas h) punkts);
4.23.    ar datu subjekta (pacienta) piekrišanu (Regulas 9. panta otrās daļas a) punkts, Pacientu tiesību likuma 10. panta otrā daļa);
4.24.    normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Klīnikai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai ārējos normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības (Regulas 9. panta otrās daļas b) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.pants);
4.25.    gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Klnikas likumīgās intereses tiesā (Regulas 9. panta otrās daļas f) punkts);
4.26.    gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Klīnikas leģitīmās intereses (organizēt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas procesu, nodrošināt efektīvu pacientu vizīšu pieteikšanas un atsaukšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem);
4.27.    gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (pacientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) punkts);
4.28.    gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (pacienta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses (Regulas 6. panta pirmās daļas d) punkts);
4.29.    arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos (Regulas 6.panta 1.daļas e) punkts un 9.panta 2.daļas j) punkts).                                           

5. INFORMĀCIJAS APJOMS, KAS TIEK UZKRĀTS                                 

5.1. Savā pamata darbībā Klīnika no Datu subjekta primāri iegūst pamata informāciju, kas nepieciešama attiecīgās personas nepārprotamai identifikācijai ārstniecības pakalpojumu sniegšanai (MK Nr.60, p.17.1., no 20.01.09.) un saziņas nodrošināšanai:
5.1.1.    Vārds 
5.1.2.    Uzvārds 
5.1.3.    Personas kods (identifikācijas numurs) 
3.1.4.    Adrese 
5.1.5.    Telefona numurs un/ vai e-pasta adrese 
5.2. Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Klīnika no Datu subjekta un no citām trešajām pusēm var iegūt papildus informāciju, kas primāri aptver, bet neaprobežojas ar nosūtījumu informāciju, informāciju par iepriekšējiem ārstniecības gadījumiem, informāciju, kas tiek iegūta konkrētās ārstniecības epizodes ietvaros. 
5.3. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus. 
5.4. Klīnika apzinās, ka sniedzot savus pakalpojumus, tā apstrādā veselības datus, kas ir uzskatāmi par īpašu kategoriju personas datiem Regulas kontekstā.   

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

6.1. Klīnika apstrādā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Klīnikai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
6.2.  Klīnika nepārtraukti pilnveido un papildina savā rīcībā esošos tehnisko risinājumus, ņemot vērā aktuālās nozares tendences un piedāvātās iespējas, balstoties uz apzinātajiem riskiem. 

6.3.  Pacienta datus apstrāde tiek veikta tikai pēc adreses: Maskavas 283, Rīga, LV-1063, Latvija. Pacientu datu apstrāde ārpus Klīnikas ir aizliegta. 

7. DATU IZMANTOŠANAS UN IZSNIEGŠANAS NOSACĪJUMI             

Klīnikas rīcībā esošie un pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtie personas dati tiek izmantoti: 
7.1.    Klīnikas darbības nodrošināšanai un tik tālu cik tas ir nepieciešams iespējami kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšanā; 
7.2.    sadarbības veidošanai ar citām trešajām personām, pacienta ārstniecības procesa realizācijai. 
7.3.    Klīnika sadarbojoties ar trešajām pusēm, attiecībā uz nepieciešamo datu iegūšanu un nosūtīšanu, savas darbības īsteno tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē Klīnikas iespējas attiecībā uz personas datu apmaiņas pasākumu realizāciju. 
7.3.    Klīnika savā ikdienas darbā īsteno pasākumus, personas datu apstrādes apjoma minimizēšanai attiecībā uz tās darbiniekiem, paredzot, ka darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja piekļūt tikai to pacientu datiem, kuri tiem nepieciešami arstniecības procesa pienākumu izpildei. 
7.4.    Klīnika nodrošina, ka tās rīcībā esošie personas dati tiek izsniegti tikai pašam Datu subjektam. Datu izsniegšana trešajām personām, t.sk., ar Datu subjektu saistītajām personām, tiek veiktai tikai gadījumos, ja ir saņemta Datu subjekta rakstveida piekrišana vai pastāv normatīvajos aktos noteikts gadījums, kad šāda datu nodošana ir atļauta, vai šāda datu nodošana ir Klīnikas valsts instituciju saistošs pienakums. 
7.5.  Klīnika neveic datu nodošanu gadījumos, ja tā nevar pārliecināties par Datu subjekta identitāti vai pastāv aizdomas, ka Datu subjekta uzrādītā identitāte nesakrīt ar tā patieso identitāti. 
7.6.  Gadījumos, kad datu nosūtīšana tiek īstenota izmantojot e-pasta saziņas iespējas, Klīnika nodrošina, ka šāda darbība tiek izpildīta tikai pēc Datu subjekta piekrišanas saņemšanas, tam rakstiski. Norādot e-pasta adresi uz kuru tas vēlas saņemt sūtījumu. Attiecīgā informācija tiek pieprasīta katrā sūtījuma sagatavošanas reizē, pieprasot Datu subjektam norādīt tā izvēlēto e-pasta adresi. 
7.7. Veicot datu nosūtīšanu izmantojot e-pasta saziņas iespējas vai citus tiešsaistes datu apmaiņas risinājumus, Klīnika īsteno pasākumus attiecīgo datu aizsardzībai, piemērojot datu piekļuves aizsardzības vai metodes. 
7.8.  Klīnika nodod Personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
7.9.  Klīnika ir tiesīga nodot Personas datus Klīnikas apakšuzņēmējiem, kas palīdz Klīnikai nodrošināt tās funkciju izpildi. 
7.10. Šā dokumenta 7.9. punktā minētajā gadījumā Klīnikas apakšuzņēmēji, kas saņem un apstrādā personas datus, ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem Regulas izpratnē, un ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteikts, ka Klīnika pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu apstrādes un datu aizsardzības jomā. Tomēr Klīnika šāda komunikācijā pielieto datu minimizēšanas princīpu.
7.11. Klīnika datu nodošanu  uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas) veic tikai gadījumos, ja ir saņemta datu subjekta rakstveida pieprasijums.                                                 

8. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Klīnika glabā un apstrādā Pacientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
8.1.    kamēr tiek izpildītas no starp Klīniku un Pacientu noslēgtā līguma izrietošās saistības un / vai Pacientam tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
8.2.    kamēr Klīnikai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt attiecīgos datus: MK noteikumi Nr. 265, p.35.6., pielikums 57. – 10 gadi pec pedēja ieraksta.
8.3.    kamēr ir spēkā Pacienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
8.4.    Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 96 stundas no to veikšanas dienas.
8.5.    Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālāka Pacientu datu uzglabāšanas vairs nav nepieciešama, Pacienta personas dati tiek dzēsti.

9. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS PACIENTA TIESĪBAS

9.1. Klīnika nodrošina pacienta tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 
9.2. Pacientam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir arī tiesības pieprasīt Klīnikai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Klīnikai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Pacientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Klīnikas pienākumiem, kas Klīnikai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. (MK Nr.265)
9.3. Pacients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
9.4. Rakstveida formā klātienē Klīnika, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
9.5. Telefoniski tikai par saviem Klīnikas apmeklējumiem. Veselības datus telefoniski nesniedz.
9.6. Saņemot Pacienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Klīnika pārliecinās par Pacienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. (EP Regula 2016/679 12.p.3)
9.7. Klīnika sniedz atbildi Pacientam pēc iespējas īsākā laikā, rakstiski. Pacientām klātienē vai ar ierakstītu vestuli uz ambulātora karte norādīto adresi.
9.8. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē
9.9. Klīnika nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Pacienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Pacientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
9.10. Pacientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Klīnikas apstrādē esošiem personas datiem.
9.11. Šā dokumenta 7.10. punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana, var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Klīnikas darbinieku) tiesībām un brīvībām.
9.12.    Klīnika apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem Pacientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

8. PACIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT 

8.1. Pacients piekrišanu personas datu  apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana,  dod rakstveidā klātienē Klīnikā.
8.2. Pacientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
8.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Pacienta piekrišana bija spēkā.
8.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai Klīnikas leģitimiem interesiem).             

 9. MĀJASLAPU APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE                         

9.1. Klīnika neapstrada Pacientu datus tiešsaite                                                 

10. IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ                                                                   

10.1 Klīnika patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu.

KONTAKTI

SIA “Nataleks” Zobārstniecības klīnika “Dentavita”

Maskavas iela 283, Rīga, LV-1063, Latvija.

Tālr. +37120624742